Kompostiranje u Tuzli

GRAD TUZLA POČINJE SA KOMPOSTIRANJEM ORGANSKOG OTPADA

Kompostana je zvanično otvorena

Danas je uz podršku Grada Tuzla, JKP Komunalac na deponiji Desetine održao ceremoniju zvaničnog otvaranja prve centralne kompostane na ovom području, na kojoj su prisustvovali predstavnici radne grupe za monitoring Plana upravljanja otpadom za Grad Tuzla, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša TK, lokalnih samouprava TK, fakulteta, kao i ekspert iz švicarske organizacije Foerderverein, Juerg Heldstab...

Nakon izgradnje i asfaltiranja platforme koja je namijenjena za proces kompostiranja, nabavljene su mašine za sitnjenje i miješanje organskog otpada, tako da već počinju stizati prve količine zelenog organskog otpada i kompostana je počela sa radom.

Ovo je početak uvođenja odvojenog sakupljanja i kompostiranja organskog otpada u Gradu Tuzla kojim će biti obuhvaćen otpad koji dolazi sa gradskih zelenih površina i pijaca (voće i povrće, trava, lišće, granje i drveće nakon orezivanja i uređenja parkova, sportskih terena, putnog i riječnog  pojasa, itd). Nakon uspostavljanja sistema kompostiranja postepeno će se raditi na proširenju obuhvata sakupljanja organskog otpada.

Izgradnja kompostane je važna za Grad Tuzlu jer se održavanjem zelenih površina tokom godine sakupi oko 4.500 m3 trave, lišća i granja od orezivanja i oko 800 m3 otpadnog voća i povrća sa tržnica i iz velikih tržnih centara. U ove količine nije uračunat orgasnki otpad iz domaćinstava. Kompostiranje organskog otpada je još jedan izazov u koji se upušta Grad Tuzla jer želi smanjiti količine otpada koje se odlažu na deponiju i štetno utiču na okoliš.

JKP Komunalac i Grad Tuzla ulažu velike napore da u oblasti prikupljanja, tretmana i deponovanja otpada prate evropske trendove. 2018. godine je usvojen Plan upravljanja otpadom u kojem je predviđeno uvođenje primarne selekcije otpada, njegovo recikliranje i kompostiranje. Već je uvedena primarna selekcija otpada u oko 500 domaćinstava u dijelovima MZ Kula, Jala i Solana, a u ovoj godini se kreće sa proširenjem na novih 2.500 domaćinstava. Također, početkom ove godine je uvedena i primarna selekcija otpada u kolektivnim stambenim objektima u MZ Sjenjak i dijelu Slavinovića koja će se uskoro proširiti i na ostatak objekata u Slavinovićima i dijelu Irca. Pošto je primarna selekcija i recikliranje otpada prioritet za Grad Tuzlu ovaj proces će biti nastavljen.

JKP Komunalac & Grad Tuzla & Centar za ekologiju i energiju


1. Mašinsko pranje javnih asfaltnih površina Pranje saobraćajnica predstavlja uslugu kojom se prema utvrđenom planu i programu vrši čišćenje javnih asfaltnih površina na području

1. Obavlja poslove zimskog održavanja saobraćajnica, i javnih asfaltnih površina u nadležnosti grada. 2. Mehanizaciju čine kamioni i traktori opremljeni čeonim plugovima za odbacivanje snijega,

Obavljanje dimnjačarskih poslova, kao komunalne djelatnosti od javnog interesa za Grad Tuzla, organizuje se u cilju zaštite života ljudi i imovine te sprječavanja i otklanjanja

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2019. - 31.12.2019.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.

PREUZMI OVDJE  PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE
© 2021 JKP Komunalac Tuzla. Sva prava zadržana.