Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 01-2412/22-6

Broj: 01-2412/22-6
Datum: 10.02.2023. godina

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-2412/22-5 od  10.02.2023. godine, u postupku javne nabavke usluga Izrada pripremne tehničke dokumentacije za sanaciju i proširenje deponije Desetine - LOT 1 – Geotehnički istražni radovi  i  Idejni projekat  za  proširenje deponije komunalnog otpada “Desetine” u Tuzli sa sistemima za prihvat, tretman i ispuštanje procjednih i površinskih voda (Formiranje nove plohe za deponovanje otpada unutar kompleksa) direktor JKP „Komunalac“ d.o.o Tuzla je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.

Broj: 01-2412/22-6.1
Datum: 10.02.2023. godina

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-2412/22-5.1 od  10.02.2023. godine, u postupku javne nabavke usluga Izrada pripremne tehničke dokumentacije za sanaciju i proširenje deponije Desetine - LOT 2 – Idejni projekat sanacije  i postepene  rekultivacije  postojeće   deponije komunalnog otpada “Desetine” u Tuzli (trenutna - stara ploha deponovanja  otpada) direktor JKP „Komunalac“ d.o.o Tuzla je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.

Broj: 01-2412/22-6.2
Datum: 10.02.2023. godine

Na osnovu člana 70. st. 4. Zakona o javnim nabavkama Službeni glasnik BiH broj: 39/14 i 59/22,  i člana 31. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova JKP „Komunalac“ Tuzla broj: 01-2361/22 od 20.12.2022. godine, a nakon razmatranja Preporuke  Komisije broj: 01-2412/22-5.2 od 07.02.2023. godine,  direktor JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla donio je: ODLUKU o poništavanju postupka nabavke Izrada pripremne tehničke dokumentacije za sanaciju i proširenje deponije Desetine – LOT  3 Studija  procjene uticaja na okoliš za kompletan kompleks deponije komunalnog otpada “Desetine”u Tuzli  ( za uslove  sanacije i sa realizacijom dodatnih sadržaja u cilju okolišno zasnovanog sistema upravljanja i odlaganja otpada u Gradu Tuzli)

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.


1. Mašinsko pranje javnih asfaltnih površina Pranje saobraćajnica predstavlja uslugu kojom se prema utvrđenom planu i programu vrši čišćenje javnih asfaltnih površina na području

1. Obavlja poslove zimskog održavanja saobraćajnica, i javnih asfaltnih površina u nadležnosti grada. 2. Mehanizaciju čine kamioni i traktori opremljeni čeonim plugovima za odbacivanje snijega,

Obavljanje dimnjačarskih poslova, kao komunalne djelatnosti od javnog interesa za Grad Tuzla, organizuje se u cilju zaštite života ljudi i imovine te sprječavanja i otklanjanja

IZVJEŠTAJI

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD 

01.01.2022. - 31.12.2022.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

 O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD 

01.01.2021. - 31.12.2021.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2020. - 31.12.2020.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2019. - 31.12.2019.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018.

PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.

   
PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE    

 

© 2024 JKP Komunalac Tuzla. Sva prava zadržana.