Higijena grada

1. Mašinsko pranje javnih asfaltnih površina

Pranje saobraćajnica predstavlja uslugu kojom se prema utvrđenom planu i programu vrši čišćenje javnih asfaltnih površina na području grada Tuzla, specijalnim vozilima autocisternama sa šmrkovima. Posadu autocisterne čine vozač autocisterne i 2 komunalna radnika perača koji rade na mlaznicama. Njihov rad na pranju saobračajnica i asfaltnih javnih površina prati i rad komunalnih radnika koji rade na uklanjanju otpadaka i nečistoća nastalih mašinskim pranjem. Prema planu i programu predviđen je rad dvije autocisterne u dnevnoj i noćnoj smjeni, pet dana u sedmici, sa posadama (peračima). Podrška mašinskom pranju podrazumjeva rad pratećih komunalnih radnika na ručnom čišćenju otpadaka uz utovar na vozilo i transport istog na deponiju. Prema planu i programu predviđen je rad u dnevnoj i nočnoj smjeni, pet dana sedmično.

2. Mašinsko metenje saobraćajnih površina

Mašinsko metenje saobraćajnica i javnih asfaltnih površina predstavlja rad specijalnih vozila autočistilica, sa tovarnim prostorom, usisivačem i četkama za prikupljanje nečistoća sitne granulacije sa javnih asfaltnih površina i saobraćajnica. Posadu na ovom vozilu čini vozač. Prema planu i programu predviđen je rad dvije autočistilice, s tim da jedna radi u dnevnoj, a druga u nočnoj smjeni, pet dana sedmično.

3. Rad dežurne služba higijene grada u II smjeni

Pod radom dežurne službe higijene grada u drugoj smjeni podrazumjeva rad specijalizovanog vozila za transport otpadaka i jednog komunalnog radnika u vrijeme od 14:00-22:00. Rad dežurne službe higijene grada je baziran na pražnjenju otpada iz gradskih korpica postavljenim na javnim asfaltnim površinama i autobuskim stajalištima u gradu, sa akcentom održavanja higijene jakofrekventnih zona kao što su trgovi, stara gradska jezgra, šetališta,  i slično. Radom u drugoj smjeni pokriva se period između dnevnog rada domaćina i nočne smjene, kada je povećana frekvencija građana i posjetilaca grada. Pored pražnjenja postavljenih gradskih korpica vrši se i ručno čišćenje  površina od svih uočljivih otpadaka (papiri, lišće, plastične flaše, i sl.) sa zone djelovanja. Kao dežurna služba higijene grada pokrivaju teren i za hitno djelovanje u slučaju vanrednih okolnosti (nevrijeme, saobraćajne nesreće, koncerti i slična dešavanja na javnim površinama), na sanaciji terena u okviru poslova higijene grada.

4. Rad domaćina (uličnih čistaća)

Pod radom domaćina podrazumjeva se usluga rada komunalnih radnika po zato utvrđenim reonima u planu i programu rada. Domaćini su zaduženi za ručno metenje i čišćenje javnih površina od svih uočljivih otpadaka (papiri, lišće, plastične flaše, i sl.) sa trotoara, razdjelnih ostrva i drugih javnih površina na reonu za koji su zaduženi. Također obavljaju poslove pražnjenja uličnih korpica za smeće postavljenih na javnim površinama i čišćenju oglasnih tabla, lociranih na reonu svog djelovanja. Po potrebi čiste korov i travu sa asfaltnih površina i oko drveća na pješačkim zonama.


1. Mašinsko pranje javnih asfaltnih površina Pranje saobraćajnica predstavlja uslugu kojom se prema utvrđenom planu i programu vrši čišćenje javnih asfaltnih površina na području

1. Obavlja poslove zimskog održavanja saobraćajnica, i javnih asfaltnih površina u nadležnosti grada. 2. Mehanizaciju čine kamioni i traktori opremljeni čeonim plugovima za odbacivanje snijega,

Obavljanje dimnjačarskih poslova, kao komunalne djelatnosti od javnog interesa za Grad Tuzla, organizuje se u cilju zaštite života ljudi i imovine te sprječavanja i otklanjanja

IZVJEŠTAJI

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD 

01.01.2022. - 31.12.2022.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

 O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD 

01.01.2021. - 31.12.2021.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2020. - 31.12.2020.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2019. - 31.12.2019.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018.

PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.

   
PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE    

 

© 2024 JKP Komunalac Tuzla. Sva prava zadržana.